Handelsbetingelser

Her finder du alt det med "småt", som sikre at vi snakker samme sprog, samt at vi er på vej i samme retning.


Handelsbetingelser

 • 1. Priser & betaling
 • 1.1
  Alle priser oplyses i danske kroner og ekskl. moms og fragt. Betalingsfristen er netto 8 dage, eller efter aftale.
  Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70% pr. påbegyndt måned samt et gebyr på 100,00.
 • 1.2
  Ekstraydelser som bl.a. fotografering, billedbehandling, tekst, oversættelse, tryk, levering og køb af fonte og billeder er ikke en del af tilbuddet, med mindre andet er aftalt. Kunden skal altid godkende evt. køb.
 • 1.3
  Opgaver afregnes pr. timebasis, med mindre andet er aftalt. Der faktureres pr. påbegyndte halve time. Kunden holdes altid løbende ajour med det brugte timetal.
 • 1.4
  Der faktureres når opgaven er afsluttet (filer eller tryk er leveret), med mindre andet er aftalt - dog ikke ved større projekter, jf. 1.5.
 • 1.5
  Ved større projekter, faktureres aconto 50% ved levering af første designudkast. Det er op til Damsgaard Design at vurdere, hvornår et projekt vurderes som værende af denne karakter. De resterende 50% faktureres efter at projektet er færdig, dog faktureres for den resterende 50% 30 dage efter levering af første udkast, såfremt den manglende afslutning skyldes kundens tilbagemelding/tilvejebringelse af materiale.
 • 2. Farver
 • 2.1
  Der kan være stor farveforskel fra skærm til skærm og printer til printer. Vær opmærksom på, at farvedifferencer kan forekomme i det færdige produkt. Valg af papir og trykmetode har ligeledes indflydelse på farverne.
 • 3. Rettigheder
 • 3.1
  Damsgaard Design har ophavsret på udarbejdede idéer og materiale til den fulde betaling er sket.
 • 3.2
  Damsgaard Design forbeholder sig ret til at bruge kunden som reference på websitet og i forbindelse med markedsføringsaktiviteter, med mindre andet er aftalt.
 • 4. Ansvar
 • 4.1
  Kunden har selv ansvar for leveret tekst, hosting, køb af domæne og evt. billeder og grafik samt rettighederne hertil.
 • 4.2
  Kunden skal godkende den endelige PDF, før den leveres til tryk.
 • 4.3
  Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Kunden er ansvarlig for lovligheden af det materiale og den information som stilles til rådighed for offentligheden, herunder at materiale og information ikke krænker tredjemands rettigheder eller kan vække anstød i offentligheden.
 • 4.4
  I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Damsgaard Design ikke for kundens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand.
 • 5. Levering og forsinkelse
 • 5.1
  Levering finder sted på den med kunden aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når produktet er færdigt. Kunden er berettiget til at hæve aftalen på betingelse af afsendelse af forudgående påbud, såfremt tidsplanen overskrides væsentligt. Væsentlig forsinkelse indtræder tidligst ved mere end 30 arbejdsdages afvigelse fra en aftalt frist. Kunden kan aldrig gøre forsinkelse gældende for produkter eller delleverancer som allerede er blevet leveret. Såfremt tidsplanen forrykkes grundet forhold, som Damsgaard Design ikke bærer ansvar for (herunder forsinkelser eller manglende levering fra underleverandører, forsinkelser hos kunden og kundens manglende medvirken), kan forsinkelser ikke medføre, at kunden tillægges misligholdelsesbeføjelser, herunder ophævelsesadgang.
 • 5.2
  Forsinkes eller forhindres levering grundet force majeure, kan Damsgaard Design ikke holdes ansvarlig. Skulle en begivenhed som Damsgaard Design ikke bærer ansvaret for bevirke, at opfyldelse af Damsgaard Designs leveringsforpligtelser fordyres, er Damsgaard Design ikke forpligtet til at gennemføre disse. Ved beviselig rettidig afsendelse (i forhold til aftalte tidspunkt for levering) kan Damsgaard Design ikke holdes ansvarlig for post- og fragt leverandørs forsinkede levering eller bortkomst af forsendelse. Kunden kan aldrig gøre forsinkelse gældende for produkter som allerede er leveret. Kunden kan fortryde en indgået aftale. Meddelelse herom skal ske skriftligt og foreligge inden arbejdets start.
 • 5.3
  Efter færdiggørelse af opgaven kan kopi af design filer/materiale udleveres til kunden, forudsat der ikke er forfaldne krav mod kunden, og kunden betaler tidsforbrug efter gældende takster og omkostninger forbundet med udleveringen.
 • 6. Afbestilling af opgave
 • 6.1
  Ønsker kunden at afbestille igangværende opgave, skal det ske skriftligt til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Kunden betaler for det brugte tidsforbrug og udgifter, med mindre andet er aftalt.
 • 7. Fejl og mangler
 • 7.1
  Damsgaard Design har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk. Såfremt kunden selv tilvejebringer filer, papir eller andet til leverancen, hæfter Damsgaard design ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er kunden forpligtet til straks at reklamere herover.
 • 7.2
  Damsgaard Design er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid. Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisnedslag. Damsgaard Design har ret til mer – eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag. Variationer i størrelse kan forekomme. Fra +/- 5mm til 4 %. Kunden accepterer, at der kan forekomme farveforskelle mellem det godkendte format og trykt medier, og sådanne kan aldrig udgøre en mangel.
Fill out my online form.

Damsgaard Design

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
T: 60 18 66 03
Lendumvej 256
9870 Sindal
CVR 40829342

Dokumentation